Van kleins af aan ben ik al gefascineerd door Koi. De eerste keer dat ik een Japanse Koi zag, was ik direct verkocht. De sierlijke bewegingen, de intense kleuren en het patroon, zoiets had ik nog nooit gezien.

Tegelijkertijd nam mijn vader mij van mijn 5e jaar al mee naar de Ardennen, Oostenrijk en Kroatië. Overal waar er water was, daar maakte wij een stop. Zo kwam ik als kleine man al veel bij rivieren, watervallen en beeklopen. Het stromende water met al het leven wat zich hierin huisvestte, dat trok mij enorm en zo kon ik mijzelf daar dagen vermaken. Zo begon ik thuis al zeer vroeg met het maken van kleine vijvers, maar vooral ook met watervallen en beeklopen. Want wat is er nu mooier dan dat in je eigen tuin te hebben? Of als je van je hobby je werk kan maken?

De mooie hobby werd in 2013 dan ook omgezet in een bedrijf. Klein begonnen in Waalre waar het begin van mijn nieuwe avontuur en grote droom is begonnen. Ik houd mij dan ook sinds de start van het bedrijf bezig met het effectief maken van natuurlijk ogende koivijvers voor de klant. Vijvers die aan de technische kant kloppen, met het hart van de vijver, Filtratie, welke overcapaciteit dient te hebben.

In 2018 zijn we met Terrakoi verhuisd naar Hamont-Achel. Met de grotere ruimte die we hier kregen stond het volgende alweer in mijn gedachten te springen ‘’ het ideale koihuis’’. Dit omzetten in de praktijk is natuurlijk niet makkelijk. Net zoals met vijverbouw kan je het maar één keer goed doen. En dat is wat we ook gedaan hebben.

Sinds het begin van het jaar 2020 hebben wij met heel veel trots een modern en gezellig koihuis weten neer te zetten. De basis hiervan is dat onze koi in de ideale leefomgeving is. Dit geldt natuurlijk ook wanneer de koi langer bij Terrakoi blijft met welke reden dan ook van dien. De koi moet in goede gezondheid blijven en niks van hun pracht verliezen. Met de vloerverwarming in de bassins, de ideale filtratie, verversing en zeer veel lichtinval denk ik dat ik de ideale omgeving aan de Koi’s heb kunnen geven. Zo ook Go Sanke blijven beni behouden en dat is iets wat voor mij erg belangrijk is. Rood moet rood blijven en uiteraard liever niet oranje worden.

De transparantie naar de klant toe is voor mij zeer belangrijk. De koihobby is een hobby die je nooit alleen beleefd. Dus de gezelligheid om tijdens een kop koffie of een colaatje om samen over onze hobby te kunnen praten is voor mij ook een belangrijke factor. Omdat wij deze hobby samen beleven probeer ik ook iedereen zo goed mogelijk te ondersteunen in vragen omtrent de koi. Want kennis is er nooit genoeg!

Inmiddels ben ik al een aantal keren naar Japan mogen gaan, waar ik goede en betrouwbare relaties heb opgebouwd. Vaak krijg ik de vraag wat ik persoonlijk nou zo mooi vind aan deze koihobby. Dat antwoord is voor mij erg simpel. Het is een oneindige hobby in alle opzichten. We leren nog steeds elke dag wat bij en tegenwoordig staat de tijd dan ook zeker niet stil. Dat maakt deze hobby zo interessant en tegelijkertijd ook uitdagend. Ik houd tenslotte wel van een uitdaging!

Tot slot is en blijft de koi mijn grote passie. Een passie en droom welke ik heb kunnen omzetten in een bedrijf, Terra Koi!

Terra Koi BV

Lorkendreef 3, 3930 Hamont-Achel, Belgium

+316 202 404 24

Find us at facebook

 

Algemene Verkoops-,Leverings-en Betalingsvoorwaarden.

 

Behalve eventuele bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing welke hieronder zijn vermeld.

De bestekken en prijs offertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten.
Indien deze wijzigen ondergaan onafhankelijk van de wil van de verkoper, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijzen aan te passen.
De klant heeft het recht om binnen 8 dagen nadat hij van deze prijswijziging op de hoogte is gebracht, de overeenkomst op te zeggen.

Klachten inzake conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de 8 dagen na de levering en alleszins voor het gebruik van de goederen of vissen.

 

Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum.
Men word verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.
Alle facturen zijn per bank betaalbaar, tenzij anders werd bedongen.
Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn, zijn vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijl intresten verschuldigd, gelijk aan de wettelijke interest.
Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het factuurbedrag.

In geval van betwisting zijn de rechtbanken of de vrederechter territoriaal bevoegd van de plaats waar de verbintenissen (waarover het verschil loopt, of een ervan) zijn ontstaan of waar zij (zijn of moeten) worden uitgevoerd.
Het Belgisch recht is van toepassing op al onze overeenkomsten.

Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem medegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van 14 dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.
De bewaring van de goederen of vissen in afwachting van de levering of de afhaling, geschiedt op kosten en risico van de koper.

De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd in geval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan ten gevolge van overmacht, staking, lockdown, staking van de andere partij, en dergelijken….

Wij behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant.

Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.

 

Indien wij ons verbinden tot het leveren van diensten of prestaties, dient 50% betaald te worden bij opdracht en ondertekening van de offerte, 30% bij aanvang van de prestatie of de dienst en 20% bij de oplevering of de voltooiing ervan.
Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.
Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
Goederen worden verzonden op risico van de koper, tenzij in geval van opzet of grove schuld in hoofde van de vervoerder.
De vervoerskosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper.
Zolang de geleverde goederen of vissen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.
Het risico gaat echter over op de koper op het moment van het sluiten van de overeenkomst.